ข้อสอบคำตรงข้าม ชุดที่ 3

ขอให้ท่านทำข้อสอบก่อน โดยจดคำตอบไว้ แล้วไปดูเฉลยด้านล่าง

ข้อที่  1. ระบุ
ก. บ่ง
ข. เก็บ
ค. ปิดบัง
ง. ซ่อนเร้น
จ. แอบซ่อน

ข้อที่  2. กึกก้อง
ก. สงบ
ข. เซ็งแซ่
ค. อึกทึก
ง. ราบเรียบ
จ. เงียบเชียบ

ข้อที่  3. ผลิ
ก. ออก
ข. แย้ม
ค. แตก
ง. บาน
จ. ร่วง

ข้อที่  4. ดูด
ก. พ่น
ข. อัด
ค. สูบ
ง. ถ่ายเท
จ. ระบาย

ข้อที่  5. ผลัก
ก. สาว
ข. ชัก
ค.ไส
ง. ดัน
จ. ดึง

เฉลย

ข้อที่  1. ระบุ
ก. บ่ง
ข. เก็บ
ค. ปิดบัง
ง. ซ่อนเร้น
จ. แอบซ่อน

วิเคราะห์

จากตัวเลือก ข้อที่ผิดแน่นอนอย่างเห็นได้ชัดก็คือ
ก. บ่ง ความหมายไปในทำนองเดียวกัน
ข. เก็บ ความหมายไม่เกี่ยวข้อง

เหลือให้เลือก 3 ข้อ คือ
ค. ปิดบัง
ง. ซ่อนเร้น
จ. แอบซ่อน

ความหมายจากพจนานุกรม

ระบุ      ก. เจาะจง เช่น ระบุชื่อผู้รับ ระบุตัวบุคคล, บ่งชื่อ, ออกชื่อเฉพาะ, เช่น ระบุชื่อพยาน; มีออกมามากๆ พร้อม ๆ กัน เช่น ทุเรียนระบุ เห็ดระบุ ส่าไข้ระบุ.
ปิดบัง    ก. ไม่เปิดเผย เช่น ปิดบังความรู้ ปิดบังความจริง.
ซ่อนเร้น            ก. แอบหรือซ่อนอยู่ในที่ลับตา.
แอบ, แอบ ๆ        ก. ทําโดยไม่ให้ผู้อื่นรู้เห็นโดยอาการต่าง ๆ เช่น แอบทำ; เข้าไปชิด เช่น รถพยาบาลมาให้รถอื่นแอบเข้าข้างทาง. ว. อาการที่ยืน เดินหรือวางสิ่งใดสิ่งหนึ่งเป็นต้นไม่ให้เกะกะหรือกีดขวางทาง เช่น เดินแอบข้างทาง วางของแอบ ๆ หน่อย.

แอบแฝง     ก. ซ่อนเร้น.
แอบอ้าง     ก. เอาไปอ้างโดยเจ้าตัวไม่รู้.
แอบอิง       ก. แนบชิด, อิงแอบ ก็ว่า.

คำตอบที่ถูกต้องคือ ข้อ ค.

ข้อที่  2. กึกก้อง
ก. สงบ
ข. เซ็งแซ่
ค. อึกทึก
ง. ราบเรียบ
จ. เงียบเชียบ

วิเคราะห์

จากตัวเลือก ข้อที่ผิดแน่นอนอย่างเห็นได้ชัดก็คือ
ข. เซ็งแซ่ ความหมายไปในทำนองเดียวกัน
ค. อึกทึก ความหมายไปในทำนองเดียวกัน

เหลือให้เลือก 3 ข้อ คือ
ก. สงบ
ง. ราบเรียบ
จ. เงียบเชียบ

ความหมายจากพจนานุกรม
กึกก้อง        ว. ดังสนั่น, ดังมาก.
สงบ            ก. ระงับ เช่น สงบจิตสงบใจ สงบสติอารมณ์ สงบศึก, หยุดนิ่ง เช่น คลื่นลมสงบ พายุสงบ, กลับเป็นปรกติ เช่น เหตุการณ์สงบแล้ว, ปราศจากสิ่งรบกวน เช่น จิตใจสงบ, ไม่กำเริบ เช่น อาการไข้สงบลง ภูเขาไฟสงบ, ไม่วุ่นวาย เช่น บ้านเมืองสงบปราศจากโจรผู้ร้าย.
ราบเรียบ      ว. ราบเสมอกัน เช่น ที่ราบเรียบ พื้นนํ้าราบเรียบ.
เงียบเชียบ    ก. วังเวง, เงียบไม่มีเสียง.

คำตอบที่ถูกต้องคือ ข้อ จ.

ข้อที่  3. ผลิ
ก. ออก
ข. แย้ม
ค. แตก
ง. บาน
จ. ร่วง

วิเคราะห์

ข้อสอบข้อนี้ ค่อนข้างง่าย ตัวเลือก ก. ออก ข. แย้ม ค. แตก ง. บาน ความหมายไปในทำนองเดียวกันกับ “ผลิ” ทั้งสิ้น

คำตอบที่ถูกต้องคือ ข้อ จ.

ข้อที่  4. ดูด
ก. พ่น
ข. อัด
ค. สูบ
ง. ถ่ายเท
จ. ระบาย

วิเคราะห์

จากตัวเลือก เดาเอาว่า คนออกข้อสอบน่าจะนึกถึง “บุหรี่” ดังนั้น ข้อที่ผิดแน่ๆ ก็คือ 
ข. อัด มีสำนวนว่า “อัดบุรี่”
ค. สูบ คำว่า สูบบุหรี่เป็นคำที่พบกันโดยทั่วไป

เหลือให้เลือก 3 ข้อ คือ
ก. พ่น
ง. ถ่ายเท
จ. ระบาย

คำตอบที่ถูกต้องก็คือ ข้อ ก. พ่น มีสำนวน “พ่นบุหรี่  ส่วน “ถ่ายเท” กับ “ระบาย” คนออกข้อสอบก็หามาใส่เพื่อให้ตัวเลือกมันครบๆ เท่านั้น

ข้อที่  5. ผลัก
ก. สาว
ข. ชัก
ค.ไส
ง. ดัน
จ. ดึง

วิเคราะห์

โจทย์เป็นคำกริยาที่มีทิศทางออกจากตัวเอง
ค.ไส ความหมายไปในทำนองเดียวกัน
ง. ดัน ความหมายไปในทำนองเดียวกัน

เหลือให้เลือก 3 ข้อ คือ
ก. สาว
ข. ชัก
จ. ดึง

ความหมายจากพจนานุกรม

ผลัก      ก. ใช้มือดันให้พ้นตัวหรือให้เคลื่อนที่ไปทันที เช่น ผลักประตู.
สาว ๒   ก. ชักหรือดึงสิ่งที่เป็นเส้นยาว ๆ ออกจากที่เข้าหาตัว เช่น สาวไหม สาวเชือก; โดยปริยายหมายถึงอาการที่คล้ายคลึงเช่นนั้น เช่น สาวความ.
ชัก ๑     ก. ดึงสายเชือกเป็นต้นที่ผูกอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งเพื่อให้สิ่งนั้นเคลื่อนไหวไปตามต้องการ เช่น ชักว่าว ชักรอก; ดึง, ดึงออกมา, ดึงขึ้น, เช่น ชักดาบออกจากฝัก ชักลิ้นชักโต๊ะ; ดึงเอามา เช่น ชักผ้าป่า ชักผ้าบังสุกุล; ดึงออกแล้วดันเข้า เช่น ชักสูบ ชักเข้า ชักออก; นํา เช่น ชักนํ้าเข้าลึกชักศึกเข้าบ้าน; นําเอามาอ้าง, ยกเอามาอ้าง, เช่น ชักตัวอย่าง; เอาออก, หักออก, เช่น ชัก ค่าอาหาร ชักค่านายหน้า; ขยายแนวให้ยืดออก เช่น ชักปีกกา ชักกําแพง; สี เช่น ชักซอ; กระตุก เช่น ชักจ้องหน่อง. ว. ค่อนข้าง, เกือบ, เริ่ม, เช่น ชักโกรธ ชักหิว.
ดึง        ก. เหนี่ยวมา, ฉุดมา, รั้งมา; ดีด เช่น ดึงพิณ ว่า ดีดพิณ.

คำตอบที่ถูกต้องก็คือ ข้อ จ.